Job Description


Job Title:                  Prepared Consumer Foods Business Executive


 

Reporting to:            Prepared Consumer Foods Senior Business Development Manager


Salary & Grade:       Grade 5 with a starting salary of €41,746. The Scale for this Grade is €42,163 - €62,244. New Entrants to the Public Sector commence on the first point of the Scale


Job Purpose:             To assist with the delivery of growth in the prepared consumer food sector by supporting prepared consumer foods companies deliver their business plans. The client companies will be across all of the prepared consumer food sector.Key Organisational Relationships


Prepared Consumer Foods Senior Business Development Manager, Director Sectors, Business Conversion Strategy & Planning team, Ireland and Overseas Markets team, Strategic Insight & Planning team, Corporate Communications, Marketing Events team and Origin Green & Sustainable Quality Assurance team. SLT, CEO and BoardsKey External Relationships


Prepared Consumer Food Client Companies, DAFM, FDII, SFA, Teagasc, Enterprise Ireland, Retailers and Foodservice Operators, Consultants and Service Providers.

 


Key Accountabilities  


 1. To implement bespoke annual client plans and support clients in the implementation of their marketing strategy to enhance growth.
 2. To drive growth through working with markets, channels and insights experts to ensure the delivery of business development and lead generation opportunities for client companies.
 3. To execute and direct clients to relevant Bord Bia services to promote growth in companies.
 4. Champion insight-led behaviours through working with client companies to embed insight to drive growth.
 5. Maintain Bord Bia’s leadership position for route to market and sector competency development to ensure high levels of client satisfaction.
 6. Champion Origin Green to client companies supporting their membership and enhancing their engagement with the programme


Main Duties


1.To build relationships with clients to develop a deep understanding of clients’ ambitions and capabilities to achieve their growth targets.

2. To work with clients to build insight and strategy led annual client plans to drive growth.

3. To liaising with client companies to identify their KPIs to enable the development of Bord Bia’s bespoke annual client plans.

4. To proactively identify key supports and capability builds required by client companies to achieve their objectives.

5. To fully support the implementation of clients’ plans by building and maintaining strong relationships within Bord Bia and also externally such industry stakeholders, state agencies and other relevant organisations.

6.Work closely with clients to implement their marketing strategy to achieve growth.

7. To manage the coordination of multiple sector buyer requests with overseas offices for conclusion within agreed timeframes.

8.Utilise Bord Bia activities such as Marketplace International, Trade Fairs, Bloom to ensure the successfully delivery of high-impact business development and lead generation opportunities for client companies.

9. To oversee the coordination and development of Bord Bia PCF plans and budgets to ensure that they are completed within the proposed deadlines.

10. Represent the voice of PCF companies internally to ensure Bord Bia supports match sector growth requirements.

11. Successfully deliver PCF development projects across sectors in Route to Market areas to achieve clients’ objectives.

12. To proactively engage and coordinate client activity with internal partners to ensure maximum success.

13. To contribute to the development and execution of the PCF strategy to achieve internal KPIs.

14. Develop a tailored approach for clients using most suitable market and sectoral insights to accelerate growth

15. Communicate the benefits of the Origin Green programme to client companies to ensure they understood the ongoing value of membership participation


PERSON SPECIFICATIONQualifications:

 • Degree level qualification in relevant discipline


Experience:

 • A minimum of 3+ years industry relevant experience in a similar field
 • Proven track record in relationship management/influencing capability
 • Experience of working with cross-functional teams
 • Project management experience; sector relevant experience, e.g. food, drink advantageous
 • Budget management experience


Required Skills:

 • A strong team player with the ability to work on their own initiative
 • A strong communicator with the ability to build relationships both internally and externally
 • Excellent interpersonal, relationship building, influencing/ negotiation and collaborating skills.
 • An individual capable of influencing & bringing people with them
 • Good project management, planning, presentation and I.T. skills
 • Strong Business acumen with practical application
 • Analytical and report writing skills
 • Excellent written and verbal communication skills

 

 

 

 

Tuairisc ar an bPost


Teideal an Phoist:                Feidhmeannach Gnó um Bianna Ullmhaithe Tomhaltóra

 


Ag tuairisciú chuig:             Bainisteoir Forbartha Gnó Sinsearach maidir le Bianna Ullmhaithe Tomhaltóra

 

Tuarastal & Grád:  Grád 5 agus tuarastal tosaigh de €41,746. Is é €41,746 - €61,628 an Scála don Ghrád seo. Tosóidh Iontrálaithe Nua san Earnáil Phoiblí ar an gcéad phointe den Scála.

 

Cuspóir an Phoist:   Cuidiú chun fás ar an earnáil bia ullmhaithe tomhaltóra a chur ar fáil trí thacú le cuideachtaí bianna ullmhaithe tomhaltóra a gcuid pleananna gnó a chur i gcrích. Beidh cliantchuideachtaí as réimsí ar fad na hearnála bia ullmhaithe tomhaltóra i gceist.

 


Príomhchaidrimh Eagraíochta

 

Bainisteoir Forbartha Gnó Sinsearach um Bianna Ullmhaithe Tomhaltóra, Earnálacha Stiúrthóra, Foireann na Straitéise Tiontaithe Gnó & Pleanála, Foireann Mhargaí na hÉireann agus Mhargaí Thar Lear, Foireann na Pleanála Straitéisí agus Léargas, Cumarsáid Corparáideach, foireann na nImeachtaí Margaíochta agus an fhoireann Origin Green & Dearbhú Cáilíochta Inmharthanach. SLT, CEO agus BoirdPríomhchaidrimh Sheachtracha

 

Cliantchuideachtaí um Bia Ullmhaithe Tomhaltóra, DAFM, FDII, SFA, Teagasc, Fiontraíocht Éireann, Miondíoltóirí agus Oibreoirí na Seirbhíse Bia, Comhairleoirí agus Soláthraithe Seirbhísí.

 


Príomhfhreagrachtaí      

 

 1. Pleananna bliantúla atá saincheaptha do chliaint a chur i bhfeidhm agus tacú le cliaint na straitéisí margaíochta atá acu chur i bhfeidhm chun cur le fás.
 2. Fás a spreagadh trí oibriú le saineolaithe margaidh, cainéil agus léargais chun forbairt gnó a chinntiú agus deiseanna giniúna a threorú do chliantchuideachtaí.
 3. Cliaint a threorú chuig seirbhísí ábhartha Bord Bia chun fás i gcuideachtaí a chur chun cinn.
 4. Tacú le hiompair atá bunaithe ar léargas trí oibriú le cliantchuideachtaí chun léargas a chur i bhfeidhm go daingean le fás a spreagadh.
 5. Ceannaireacht Bord Bia a chothabháil chun route to market agus inniúlacht na hearnála a fhorbairt ar mhaithe le leibhéil arda sástachta a chinntiú i measc cliant.
 6. Cliantchuideachtaí Origin Green a chur chun tosaigh ag tacú lena mballraíocht agus ag cur lena rannpháirtíocht sa chlár.

 

Príomhdhualgais

 

1.    Caidrimh a chothú le cliaint chun tuiscint mhór a fháil ar uaillmhianta na gcliant agus ar an gcumas atá iontu spriocanna fáis a bhaint amach.

2.    Oibriú le cliaint chun léargas a fhorbairt agus pleananna bliantúla do chliaint faoi stiúir straitéise a fhorbairt chun fás a spreagadh.

3.    Idirchaidreamh a dhéanamh le cliantchuideachtaí chun a KPInna a aithint le go mbeifear in ann pleananna bliantúla atá saincheaptha do chliaint de chuid Bord Bia a fhorbairt.

4.    Na tacaíochtaí barrthábhachtacha agus forbairtí cumais atá ag teastáil ó chliantchuideachtaí chun a gcuid cuspóirí a bhaint amach a aithint go réamhghníomhach.

5.    Tacú go hiomlán le cur i bhfeidhm pleananna na gcliant trí chaidrimh láidre a fhorbairt agus a chothabháil laistigh agus lasmuigh de Bhord Bia ar nós páirtithe leasmhara an tionscail, gníomhaireachtaí stáit agus eagraíochtaí eile a bhaineann le hábhar.

6.    Oibriú i ndlúthpháirt le cliaint chun a straitéis mhargaíochta a chur i bhfeidhm agus fás a bhaint amach.

7.    Iarratais ó cheannaitheora il-earnála a chomhordú le hoifigí thar lear a bhainistiú lena gcur i gcrích laistigh de thréimhsí comhaontaithe.

8.    Úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí Bord Bia ar nós Marketplace International, Aontaí trádála, Bloom chun forbairt gnó éifeachtach a chur i gcrích go rathúil agus deiseanna giniúna a threorú do chliantchuideachtaí.

9.    Maoirsiú a dhéanamh ar chomhordú pleananna agus buiséid PCF Bord Bia agus iad a fhorbairt lena chinntiú go gcuirfear iad i gcrích laistigh de na sprioc-amanna beartaithe.

10. Ionadaíocht a dhéanamh ar chuideachtaí PCF go hinmheánach lena chinntiú go mbeidh tacaíochtaí Bord Bia ag teacht le riachtanais fáis na hearnála.

11. Tionscadail forbartha PCF a chur i gcrích go rathúil ar fud na n-earnálacha i réimsí Route to Market chun cuspóirí cliant a bhaint amach.

12. Gníomhaíocht cliant le comhpháirtithe inmheánacha a spreagadh agus a chomhordú go réamhghníomhach chun an toradh is fearr a chinntiú.

13. A bheith rannpháirteach maidir le straitéis PCF a fhorbairt agus a chur i gcrích chun KPInna inmheánacha a bhaint amach.

14. Cur chuige saincheaptha a fhorbairt do chliaint trí úsáid a bhaint as na léargais is oiriúnaí ar an margadh agus ar an earnáil chun borradh a chur faoi fhás.

15. Na buntáistí a bhaineann le clár Origin Green a chur in iúl do chliantchuideachtaí chun a chinntiú go dtuigeann siad an luach leanúnach a bhaineann le rannpháirtíocht ballraíochta

 

 

SONRAÍ AN DUINE

 

 

Cáilíochtaí:

 • Cáilíocht ag leibhéal céime i ndisciplín ábhartha

 

 

Taithí:

 • Taithí 3+ bliana ar a laghad atá ábhartha don tionscal nó i réimse cosúil
 • Taithí chruthaithe i mbainistiú caidreamh/tionchar a imirt ar chumas
 • Taithí ag obair go dlúth le foirne ilréimseacha
 • Taithí maidir le tionscadail a bhainistiú; beidh buntáiste ag an té a bhfuil taithí aige san earnáil ábhartha m.sh. bia, deoch
 • Taithí ar bhuiséid a bhainistiú.

Scileanna atá Riachtanach:

 • Duine atá ábalta oibriú mar dhuine d'fhoireann agus ábalta oibriú as a stuaim féin
 • Ábalta cumarsáid éifeachtach a dhéanamh agus caidrimh a fhorbairt go hinmheánach agus go seachtrach
 • Sárscileanna idirphearsanta, caidrimh a chothú, tionchair/idirbheartaíochta agus comhoibrithe.
 • Duine atá ábalta dul i bhfeidhm ar dhaoine & daoine a thabhairt leo
 • Dea-scileanna bainistíochta tionscadal, pleanála agus cur i láthair agus Teicneolaíocht an Eolais
 • Éirim láidir gnó le feidhm phraiticiúil
 • Scileanna anailíseachta agus scríbhneoireachta tuarascálacha
 • Sárscileanna cumarsáide scríofa agus ó bhéal.

 

Apply for position now